โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2014

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2014 คุณลักษณะที่ตั้งของชั้นดินอ่อนเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัมแหล่งน้ำขุ่น-น้ำยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 3 4 0 0
2014 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทภูเขา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีประเทศศรีลังกา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 ฟื้นฟูแหล่งน้าพุร้อนโป่งช้างเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดการทรัพยากรจากน้าพุร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 สำรวจแหล่งถ่านหิน บ้านคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การวิจัยเชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่่ยวแหล่งนำ้พุร้อนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาระบบน้ำพุร้อนเกิดใหม่ บ้านเหมืองแร่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษากลไกการเกิดแผ่นดินไหวและผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การศึกษาลักษณะเฉพาะของแหล่งสะสมด้วยพลอยแซปไฟร์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีบริเวณ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ภาวะน้ำหลาก และสมบัติของโคลนร้อน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนต้นแบบในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ภาวะน้ำหลาก และสมบัติของโคลนร้อน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนต้นแบบในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 พัฒนาเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ในการศึกษาแหล่งทราย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การประมวลผลข้อมูลแผ่นดินไหวหลัก (Mainshock) เหตุการณ์เชียงราย วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 และแผ่นดินไหวตาม (Aftershocks) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การจัดทำแผนที่โครงสร้างลายเส้นของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ทดสอบหาตำแหน่งท่อก๊าซธรรมชาติใต้ดินด้วยวิธีสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาค่าอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL) ของตัวอย่างดิน จากแหล่งโบราณคดีบ้านหัวโป่ง ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ค่าทดสอบหาตำแหน่งท่อส่งก๊าซใต้ดินด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Resistivity Sounding โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลชั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 Provision of Geophysical Service; Rock analysis and classification หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การตรวจสอบสภาพชั้นดินและหิน บริเวณเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ สาขา 11 (โรงโอเลฟินส์ 3) จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 สำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบ่อหนึ่งในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อสวนยางพารา อภเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 สำรวจธรณีวิทยาใต้ดินบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟความเร็งสูงสายเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริโครงการย่อย หาสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินบริเวณพื้นที่สูงชัน เพื่อการจัดการ ป้องกันดินโคลนถล่มอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการประยุกต์เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0