โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2016

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 13 7 0 0
2016 เส้นทางศึกษาธรณีวิทยาด้านความหลากหลากของสิ่งมีชีวิตยุคเพอร์เมียนและตะกอนถ้ำ บริเวณเขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การสำรวจรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในทะเลฝั่งตะวันออกของจังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาเทคนิคชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อเสริมเสถียรภาพและลดการกัดเซาะของลาด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 6 0 0
2016 ลักษณะเฉพาะของการเกิดสายแร่ทองคำและเงินอุณหภูมิต่ำในพื้นที่เหมืองทองคำชาตรีจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 40 Project 3 10 0 0
2016 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและอัญมณี อำเภอเด่นชัย-วังชิ้น จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 6 0 0
2016 การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน และการยอมรับของเกษตรกรต่อสารสกัดแทนนินจากเปลือกต้นยูคาลิปตัส” ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสำรวจกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงราย จากเหตุการณืแผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงรายเพื่อประเมินระดับอันตรายจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การประยุกต์ใช้การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและการขุดค้นทางโบราณคี: กรณีศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วัดไชยวัฒนาราม และพระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 สำรวจโครงสร้างโบราณคดีใต้ดินบริเวณพื้นที่แหล่งโบราณคดีคลองคูเมืองเดิม (คลองบ้านขมิ้น) ในพื้นที่ก่อสร้างโครงข่ายถนนเรียบคลองบางกอกน้อยและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้วยวิธีเทคนิคเรดาร์หยั่งความลึก (Ground Penetration Radar-GPR) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 โครงการสำรวจด้านธรณีฟิสิกส์ในโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 หาลักษณะธรณีวิทยาใต้ดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ศึกษาโครงสร้างฐานรากกังหันลม ด้วยการวัดค่าคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห โครงการ SARAHNLOM WIND FARM ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการปลูกว่านสี่ทิศ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งถ่านหิน ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ บ้านคอนสา ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ยิปซั่ม ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน บริเวณพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 งานศึกษาคาบอุบัติซ้ำแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การจัดทำชุดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรแร่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 วิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในดิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาขุดค้นหาทางโบราณคดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสืบค้นต้นรากสุวรรณภูมิโดยธรณีวิทยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนระดับตื้นในทะเล สำหรับโครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออบแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การทดสอบตัวอย่างดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (Themoluminescence dating) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสำรวจสภาพชั้นดิน โดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีวังบูรพา) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาลำดับชั้นหินและอายุสัมบูรณ์ของหินแปรมหายุคพรีแคมเบรียนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 จ้างจัดทำชุดข้อมูลคลังตัวอย่างแท่งหินเจาะให้อยู่ในข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Resistivity Sounding โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การกำหนดอายุโบราณวัตถุและสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์สารปนเปื้อนในดินพื้นที่โดยรอบโรงงาน อำเภอเมือง และอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการ สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีดิน วิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีดิน จำนวน 4 ตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการ สมบัติทางเคมีของดินเบนทอไนต์ วิเคราะห์ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ของดินที่ผสมสัดส่วนเบนทอไนต์ปริมาณต่างๆ จำนวน 2 ตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการ ติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินเพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพื้นที่ บริษัท ไทยโอลีเคมี จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 7 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษารอยเลื่อนและระดับภัยแผ่นดินไหวของที่ราบสูงโคราชแบบบูรณาการ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 สำรวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่บริเวณพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การเช่าใช้งานระบบต้นแบบข้อมูลแผนที่ฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฟส 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 จ้างเหมาเจาะหลุมสำรวจและวัดความเร็วคลื่นเฉือน จำนวน 15 แห่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หัวหน้าโครงการ
อื่นๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ธรนีนิเวศ สถานภาพ ศักยภาพของน้ำและโคลนพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 2 0 0
2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0