โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 1993

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1993

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1993

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1993

2

Project

โครงการวิจัย ปี 1993

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1993

0

Award

รางวัล ปี 1993

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
1993 การศึกษาเปรียบเทียบการขุน คุรภาพผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อพันธุ์แบรงกัสเดราท์มาเตอร์ ปราห์มัน อินดูบราซิล และกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
1993 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0