การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exSyed Farhan Ahmad, exMaryam Jehangir , exNavapong Subpayakom, exAorarat Suntronpong, exKornsuang Jangtarwan, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exJitlada Camcuan, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Overview of the betta fish genome regarding species radiation, parental care, behavioral aggression, and pigmentation modelrelevant to humans", Genes & Genomics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 91-104
2020 exSUPALAK SIRI, exYUWADEE PONPITUK, exMONGKOL SAFOOWONG, exWIMONMART NUIPAKDEE, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Comparing morphologicaltraits of legs of understory birds inhabiting forest areas with closed canopies and forest gaps", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 1041-1048