ความหลากชนิดของสัตว์ป่า ภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 1
2020 exYUWADEE PONPITUK, exSUPALAK SIRI, exMONGKOL SAFOOWONG, exWARONG SUKSAVATE, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Temporal variation in the population of bulbuls(Family Pycnonotidae) in lower montane forest, Northern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 3644-3649
Publish Year International Conference 1
2019 exAingorn Chaiyes, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee3, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Thiravat Hemachudha, "Distributional Ecology of Pteropus lylei: Conservation Implications for Vulnerable and Disease Reservoir Species", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2019 exดารินี สำราญรื่น, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "อาหารของกิ้งก่าเขาเล็กบริเวณป่าดิบเขา ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, 19 - 20 สิงหาคม 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exศุภลักษณ์ ศิริ, exยุวดี พลพิทักษ์, exมงคล สาฟูวงศ์, exวิมลมาศ นุ้ยภักดี, exประสิทธิ์ มากสิน, exอารีรัตน์ รักษาศิลป, "ผลของไฟปา่ต่อพลวัตประชากรของนกประจ าถนิ่ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง , 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย