การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2017 exชญานิษฐ์ กสิกวัธน, exเสาวนี เขตสกุล, exอุษณีย์ เพ็ชร์ปุ่น, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินพันธุ์ฟักทอง 18 พันธุ์เพื่อการผลิตฟักทองในฤดูฝน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 2-7
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, "คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของนน้ำคั้นจากต้นกล้าข้าวโพด", ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 , 29 - 30 มกราคม 2018, ขอนแก่น ประเทศไทย