การสร้างและทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 exWilaiwan Songsil, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exProfessor Antony Clarke , "Developing scientific argumentation strategies using revised argument-driven inquiry (rADI) in science classrooms in Thailand", Asia-Pacific Science Education, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-22
Publish Year National Journal 2
2020 exณภัทร สุขนฤเศรษฐกุล, ex วรรณนิดา พึ่งน้อย, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานการใช้มโนภาพเพื่อส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน", วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 74-91
2019 exวริษฐา รัตนพันธุ์จักร, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจําลองทางความคิดเรื่องยีนและโครโมโซมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว , ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1-18
Publish Year National Conference 4
2020 exชนิสรา ผลจันทร์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะหโมเดลราสช์เพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสรางและสำรวจแนวคิดหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020, 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, exพุฒธิดา รัมฉัตร, "การทดสอบแผนที่โครงสร้างเชิงสันนิษฐานแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์ดวยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11, 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exวรกันต์ พรหมสวัสดิ์, "การพัฒนาเจตคติต่อชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา , 29 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exปาลิตา ยะบุญวัน, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์โมเดลราส์ชเพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจัดประสบการณ์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเสมือนจริงร่วมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งในหน่วยการเรียนรู้วิวัฒนาการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12, 20 - 21 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย