Person Image

  Education

  • ศศ.ม.การสอนสังคมศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2540
  • กศ.บ.สังคมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางเขน, ไทย, 2531

  Interest

  การสอนสังคมศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา, หลักสูตรและการสอน

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  • เม.ย. 2552 - ม.ค. 2556 รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ม.ค. 2552 - เม.ย. 2552 รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ก.ย. 2550 - ม.ค. 2552 รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ กพส. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ก.พ. 2550 - ก.ย. 2550 รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
  • ก.พ. 2548 - ก.พ. 2550 รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)