Person Image

  Education

  • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย

  Expertise Cloud

  Mathematical Problems Solving AbilitySSCS ModelTeam-Pair-Solo Techniqueกระบวนการแก้ปัญหา DAPICกระบวนการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์การเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค ทีจีทีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอร์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)การสอนวิทยาศาสตร์การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเขียนการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวาจาความต้องการความพร้อมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองคำสำคัญ : การประเมินความต้องการจำเป็นดุษฎีบัณฑิตทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทักษะการทำงานกลุ่มทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ทักษะการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แผนผังมโนทัศน์ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสื่อประสมหลักสูตรหลักสูตรและการสอน

  Interest

  การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)