Person Image

  Education

  • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย

  Expertise Cloud

  Active Learning processCOVID situationDAPIC problem solving processexperience traininglearning management conditionsMathematical Problem Solving SkillsMathematical Problems Solving AbilityModel-Eliciting Activitiesopinionsproblem solving skillsSSCS ModelTeam-Pair-Solo Techniqueกระบวนการแก้ปัญหา DAPICกระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกการคิดเชิงออกแบบเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเอสเอสซีเอสการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์การประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการรูบริกแอนโนเทตประยุกต์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค ทีจีทีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอร์การสอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)การสอนวิทยาศาสตร์การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเขียนการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวาจากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ความคิดเห็นความต้องการความพร้อมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองความสามารถในการให้เหตุผลคำสำคัญ : การประเมินความต้องการจำเป็นดุษฎีบัณฑิตทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์/ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทักษะการแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทักษะการทำงานกลุ่มทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ทักษะการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมหลักสูตรนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนวคิดการออกแบบแนวคิดสะตีมศึกษาประถมศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แผนผังมโนทัศน์แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มการสอนฟิสิกส์-คณิตศาสตร์รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการสอนสถานการณ์โควิดสภาพการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านหลักสูตรสะตีมศึกษาสื่อประสมหลักสูตรหลักสูตรครู 4 ปีหลักสูตรและการสอน

  Interest

  การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2560 - ม.ค. 2562 รองผู้อำนวยการ่โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. วิทยาเขตกำแพงแสน ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ก.ย. 2550 - ม.ค. 2552 รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ก.พ. 2550 - ก.ย. 2550 รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)