Person Image

  Education

  • ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน), คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2553
  • ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์), คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอนคณิตศาสตร์), คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4MATActive LearningAttendane BehaviorBlended Learningcommunication skillsCommunity economyCOVID situationE-commerceElderly entrepreneurElderly entrepreneurial networksEnglish Educationการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนรู้โดยใช้คาถามปลายเปิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้คำถามปลายเปิดการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านการจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์การดำเนินงานการดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการนิเทศการนิเทศติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรการบูรณาการการปรับปรุงหลักสูตรการเปิดปิดภาคเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการพัฒนารูปแบบการสอนการพัฒนาศักยภาพการเรียนแบบผสมผสานการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้อย่างยั่งยืนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / อาจารย์นิเทศก์ / อาจารย์พี่เลี้ยง /พี่เลี้ยงทางวิชาการ / นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยงการสอนการสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาความคิดรวบยอดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เจตคติทางคณิตศาสตร์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทักษะการแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพฤฒพลังพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มการสอนโพลยาภาษาอังกฤษศึกษาเยาวชนรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการสอนรูปแบบการสอน ICODEรูปแบบความเป็นครูมืออาชีพรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์แรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์โรงเรียนเครือข่ายวัฏจักรการเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MATวิถีชีวิตใหม่ศตวรรษที่ 21เศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนสถานการณ์โควิดสภาพการจัดการเรียนรู้สมรรถนะการสอนสมรรถนะการออกแบบและจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สมรรถนะความเป็นครูสมรรถนะทางคณิตศาสตร์สมรรถนะในการทำวิจัยในชั้นเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านหลักสูตรสะตีมศึกษาสังคมสูงวัยสื่อประสมหลักสูตรครู 4 ปีหลักสูตรและการสอน หลักสูตรวิชาชีพครูหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาห้องเรียนกลับด้านอาเซียน

  Interest

  การสอนคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายหลักสูตรจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาครุศึกษา
  • ม.ค. 2560 - ม.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาครุศึกษาฝ่ายหลักสูตรจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ม.ค. 2556 - ม.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาครุศึกษาฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ก.พ. 2553 - ก.พ. 2554 หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้องห้องรองคณบดี ชั้น 8 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก