Person Image

  Education

  • Ph.D. (Life Science), University of Lausanne, Switzerland, 2013
  • วทม. พันธุศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วทบ. ชีววิทยา (พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  Bactrocera taubreeder managementclassificationCoevolutionco-evolutioncolony structureComplementary sex-determinationdevelomental geneDiploid maleDiversityDNA barcodingDoublesexdoublesex geneevolutionary geneticsfire antsfungus-growing termiteGenetic diversity ITSGenetic relatednessgenome shufflinggiant freshwater prawnGp-9hatcheryHymenopteraInbreeding avoidancemacrotermitinaemale sterilitymaturationMetapopulation modelMicroarraymicrosatellitemonogynemorphologyMorphotypemushroommutagenesisMutualismNon-random matingOecophylla smaragdinaParentage analysisphylogenetic treepolygyneprotoplast fusionqueenqueen odourRelatednessRussulaceaeSex determinationshort mackerelsocial evolutionsocial formSolenopsis geminataSolenopsis invictastraw mushroomsupergenetaxonomyTemitomycestermite mushroomTermitomycestermitophilic Agaricalestermitophilic fungitransformer genetransformer2vitellogeninweaver antsการกระจายของชนิดพันธุ์การกลายการแก้ไขจีโนมการจัดการแหล่งพ่อพันธุ์การทำให้กลายพันธ์ุการทำให้แมลงเป็นหมันการหลอมรวมโปรโทพลาสต์กุ้งก้ามกรามกุ้งก้ามกรามความหลากหลายทางพันธุกรรมจำนวนราชินีในรังนิเวศวิทยาแบบจำลองทางนิเวศปลวกเลี้ยงราปลาทูปอสาพันธุศาสตร์แมลง วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์โมเลกุล มดคันไฟแมลงวันทองแมลงวันผลไม้, Bactrocera tau,แมลงศัตรูพืชไมโครแซทเทลไลท์ราชินีในรังมดคันไฟโรงเพาะฟักวรรณะเห็ดโคนเห็ดปลวกเห็ดฟางเอคโตไมคอร์ไรซาฺBactrocera dorsalis

  Interest

  พันธุศาสตร์แมลง วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์โมเลกุล

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - พ.ย. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานิสิตและฐานข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์
  • เม.ย. 2561 - พ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The genome of the fire ant Solenopsis invictaWurm Y., Wurm Y., Wang J., Wang J., Riba-Grognuz O., Riba-Grognuz O., Corona M., Nygaard S., Hunt B., Ingram K., Falquet L., Nipitwattanaphon M., Gotzek D., Dijkstra M., Oettler J., Comtesse F., Shih C., Wu W., Yang C., Thomas J., Beaudoing E., Pradervand S., Flegel V., Cook E., Fabbretti R., Stockinger H., Long L., Farmerie W., Oakey J., Boomsma J., Pamilo P., Yi S., Heinze J., Goodisman M., Farinelli L., Harshman K., Hulo N., Cerutti L., Xenarios I., Shoemaker D., Keller L.2011Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  108(14),pp. 5679-5684
  289
  2A Y-like social chromosome causes alternative colony organization in fire antsWang J., Wang J., Wurm Y., Wurm Y., Wurm Y., Nipitwattanaphon M., Riba-Grognuz O., Riba-Grognuz O., Huang Y., Shoemaker D., Keller L.2013Nature
  493(7434),pp. 664-668
  276
  3A simple genetic basis for complex social behaviour mediates widespread gene expression differencesNipitwattanaphon M., Nipitwattanaphon M., Wang J., Wang J., Dijkstra M., Keller L.2013Molecular Ecology
  22(14),pp. 3797-3813
  22
  4Effects of ploidy and sex-locus genotype on gene expression patterns in the fire ant Solenopsis invictaNipitwattanaphon M., Nipitwattanaphon M., Wang J., Wang J., Ross K.G., Riba-Grognuz O., Riba-Grognuz O., Wurm Y., Wurm Y., Wurm Y., Khurewathanakul C., Keller L.2014Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
  281(1797)
  14
  5The transformer2 gene of the pumpkin fruit fly, Bactrocera tau (Walker), functions in sex determination, male fertility and testis developmentThongsaiklaing T., Thongsaiklaing T., Thongsaiklaing T., Nipitwattanaphon M., Ngernsiri L.2018Insect Molecular Biology
  11
  6Morphological and molecular characterization of termitomyces (Lyophyllaceae, agaricales) in ThailandJannual N., Nipitwattanaphon M., Hasin S., Kaewgrajang T.2020Biodiversitas
  21(6),pp. 2481-2491
  9
  7Identification of fungus-growing termites and mutualistic Termitomyces from two provinces in ThailandShaleh I., Jannual N., Hasin S., Kaewgrajang T., Raffiudin R., Nipitwattanaphon M.2020International Journal of Tropical Insect Science
  3
  8Morphology of testes, spermatogenesis, sperm bundles, and spermatozoa of Kerria chinensis (Hemiptera: Kerriidae)Seubparu L., Nipitwathanaphon M., Wisoram W., Merritt D., Ngernsiri L.2018Canadian Entomologist
  150(5),pp. 594-609
  3
  9Identification and characterization of doublesex from the pumpkin fruit fly, Bactrocera tau (Diptera: Tephritidae)Thongsaiklaing T., Thongsaiklaing T., Thongsaiklaing T., Passara H., Nipitwathanaphon M., Ngernsiri L.2018European Journal of Entomology
  115,pp. 602-613
  3
  10Population genetic and social structure survey of solenopsis geminata in ThailandNipitwattanaphon M., Swatdipong A., Hasin S., Wang J.2020Zoological Studies
  59,pp. 1-13
  1
  11Instinctive mate choice with genetically different partners assists sustaining genetic diversity in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)Puttasan M., Nipitwattanaphon M., Rungsin W., Swatdipong A.2023Fisheries Research
  262
  0