Search Result of "Termitomyces"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเห็ดโคนบรรจุในภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสใน Termitomyces sp.(เห็ดโคน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายและการกระจายตัวของเชื้อเห็ดโคน (Termitomyces spp.) ที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงราในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคทางโมเลกุล

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การผลิตเห็ดโคนบรรจุในภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์แมลง วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์โมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกชนิดของเชื้อราโดยเฉพาะใน Deuteromycetes , การจัดจำแนกเชื้อราและเห็ดโดยวิธีการทางโมเลกุล, การเพิ่มผลผลิตเห็ดทางการค้า

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ไมคอร์ไรซา และความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่

Resume