นิเวศวิทยาที่มีผลต่อการปรากฏของเห็ดโคนและการแพร่กระจายของปลวกเพาะเลี้ยงรา เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนในสภาพธรรมชาติ

Publish Year International Journal 2
2021 exIsmail Shaleh, exNicharee Jannual, exศศิธร หาสิน, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRika Raffiudin, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of fungus-growing termites and mutualistic Termitomyces from two provinces in Thailand", International Journal of Tropical Insect Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 1555-1566
2020 exณิชารีย์ จันทร์นวล, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศศิธร หาสิน, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphological and molecular characterization of Termitomyces (Lyophyllaceae, Agaricales) in Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 2481-2491
Publish Year National Journal 1
2020 exณิชารีย์ จันทร์นวล, exพรสินี กองทอง, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศศิธร หาสิน, "การระบุชนิดของเห็ดโคนข้าวตอก (Termitomyces microcarpus) และปลวกเพาะเลี้ยงราที่สัมพันธ์กับเห็ดโคนข้าวตอก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1281-1293