Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2552
  • ปร.ด.(พัฒนศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2559

  แนวโน้มผลงานของศุภชัย

  Journal

  บทความของศุภชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี

  บทความแต่ละ Quartile ของศุภชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี

  บทความแต่ละ TCI Group ของศุภชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี

  Publish Year International Journal 7
  2022 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวทาริกา สระทองคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE CAUSAL FACTORS AFFECTING WORK EFFICIENCY OF EMPLOYEES STATE ENTERPRISE", International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2022, หน้า 168-180
  2018 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, exอ.ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน, "การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
  2018 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, exดร.นนทวัฒน์ สุขผล, inดร.ณัฐพร วิรุฬหการุญ, อาจารย์, "ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด", วารสารบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 104-120
  2018 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, exดร.นนทวัฒน์ สุขผล, inนางสาวทาริกา สระทองคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 95-109
  2018 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, exผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ, "การศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม ต่อโครงสร้างการดำเนินงานส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 123-138
  2017 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ โดยใช้รูปแบบ SCPD Integrated Model กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์", Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ 2560, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1698-1711
  2017 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียนโดยใช้เทคนิคผู้เรียนผู้ประเมิน", วารสารรามคำแหง, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 139-156
  Publish Year National Journal 16
  2023 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอังคณา ธนานุภาพพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 130-145
  2022 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการปรับตัวของกลุ่มธุรกิจบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมวิถีชีวิตใหม่ New Normal", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 89-104
  2022 inนางสาวอังคณา ธนานุภาพพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 200-214
  2022 inนางสาวอังคณา ธนานุภาพพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลชีวิตการทำงานบุคลากรครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต 9", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 35-52
  2020 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, exศิริเชษฐ์ สังขะมาน, exสุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์, exศรวิชา กฤตาธิการ, exนพดล มโนสุทธิ, exภาสกร พันธุ์พฤกษชาติ, inนางสาวทาริกา สระทองคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัชพร ถวิลผล, "การสำรวจทัศนคติและความต้องการของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายต่อการนำเสนอรายการโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.", วารสารวิชาการ กสทช., ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 234-252
  2020 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ", วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020
  2020 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, exดร.นนทวัฒน์ สุขผล, inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทัตเทพ ทวีไทย, อาจารย์, inนางสาวทาริกา สระทองคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศรวิชา กฤตาธิการ, exน.ส.พลอยนรินทร์ โรจนการสกุล, "ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประจำปี 2561", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 151-170
  2020 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบองค์กรรัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพสู่การเป็นองค์การมหาชน", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 135-148
  2020 inนางสาวพรรณพนัช จันหา, inนายสมเกียรติ ไทยปรีชา, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "ความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่มีต่อหลักสูตรการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 85-105
  2020 inนางสาวพรรณพนัช จันหา, inนายสมเกียรติ ไทยปรีชา, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 125-140
  2019 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "วิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยใช้ฐานคิดการตลาดสมัยใหม่ 3.0", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย , ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 379-395
  2019 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการ", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 123-138
  2018 exนายภาณุพงษ์ นันทสิทธื์, exนายดนัย นิลสุวรรณ, exนายพรอนันต์ กิจอมรชัย, exสิปปาภาส สิริเกษมสุข, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inนายดำรงค์ ถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า", มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
  2018 exนายชัชวาล เผ่าวณิชย์, exน.ส.ชุติพร เชื่อมสุข, exน.ส.ทยาภา ชีวะนานนท์, exน.ส.เจนจิรา ชัยวิวัฒน์, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร วิรุฬหการุญ, อาจารย์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะด้านลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านค้าที่มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำงาน", มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
  2018 exกาญจนา มีวัฒนะ, exคณินญา สุขคำมีภัธ, exพงษ์พิสิทธิ์ อมรพงษ์ไพศาล, exปองภพ ปิยภัณฑ์, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวทาริกา สระทองคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการพัฒนาฉลากและผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 36-47
  2018 exจิตรลาด ตั้งภากรณ์, exชุลีพร ทองบ้านกวย, exอรอนงค์ คำพูเพชร, exเจติยา ดีคำ, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวทาริกา สระทองคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 67-73

  Conference

  การนำเสนอบทความของศุภชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี

  Publish Year National Conference 2
  2018 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, exดร.นนทวัฒน์ สุขผล, exวีรยา ศิริพันธ์, "การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อรูปแบบและระบบการบริหารของส่วนราชการในภูมิภาคกรมส่งเสริมสหกรณ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2, 28 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 8 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560172]