Journal

Article
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะด้านลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านค้าที่มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำงาน
Journal
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ISSN: 2465549x)
Volume
2
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-