Journal

การสำรวจทัศนคติและความต้องการของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายต่อการนำเสนอรายการโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.
วารสารวิชาการ กสทช. (ISSN: 25869272)
4
4
234-252
ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-