Journal

การศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม ต่อโครงสร้างการดำเนินงานส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (ISSN: 19068352)
10
2
123-138
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
นานาชาติ
-
-
-
-