แนวโน้มผลงานของสโรช

Journal

บทความของสโรช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทความแต่ละ Quartile ของสโรช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทความแต่ละ TCI Group ของสโรช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Publish Year International Journal 4
2023 exผศ. กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, exจุฑาทิพย์ อาจหาญ, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Estimating Toll Road Travel Times Using Segment-Based Data Imputation", Sustainability, ปีที่ 15, ฉบับที่ 17, สิงหาคม 2023, หน้า 1-22
2022 exนายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจจับบลูทูธเพื่อประมาณระยะเวลาเดินทาง", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, เมษายน 2022
2021 exPeraphan Jittrapirom, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMonthira Phamornmongkhonchai, "Aligning stakeholders’ mental models on carsharing system using remote focus group method", Transportation Research Part D: Transport and Environment, ปีที่ 101, ฉบับที่ 103122, ธันวาคม 2021
2015 exKanchana Kanchanasut, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exApinun Tunpan, exHoe Kyoung Kim, exMongkol Ekpanyapong, "Internet of Cars through Commodity V2V and V2X Mobile Routers: Applications for Developing Countries", KSCE Journal of Civil Engineering, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, กันยายน 2015, หน้า 1897-1904
Publish Year National Journal 2
2023 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exฐาฤทธิ์ ส่งแสง, "Factors affecting carsharing accessibility behavior in Bangkok", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 17-28
2021 exนาย ธันว์ จีนเสวก, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "การจัดกลุ่มงานซ่อมบำรุงทางโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดยอาศัยการจัดกลุ่มแบบเคมีน กรณีศึกษา: โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 34, ฉบับที่ 111, มกราคม - มิถุนายน 2021

Conference

การนำเสนอบทความของสโรช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Publish Year International Conference 3
2020 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exพีระพันธ์ จิตราภิรมย์, exวิชภู ปุณสีห์, "Cluster Analysis of Carsharing User's behavior in Bangkok, a highly motorized and developing city", Forum on Integrated and Sustainable Transportation System (ISTS 2020), 3 - 5 พฤศจิกายน 2020, Delft ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2020 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรณกฤต แก้วประโลม, exMarc Lombaerde, "ห่วงโซ่การเดินทางของผู้ใช้บริการคาร์แชริ่งในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ IAMBEST 2020, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, ชุมพร ประเทศไทย
2012 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exAgachai Sumalee, exKrit Jedwanna , exWattana Rungrittidech , "Adaptive Incident Detection Algorithm for Suburban Expressway", The 17th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), 15 - 17 ธันวาคม 2012, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 33
2023 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exWorakanya Khankhokkruad, "Barriers to the Implementation of the Shared Micro-Mobility services in a highly motorized context", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย
2023 exจิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง, exศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล, exเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจุฑาทิพย์ อาจหาญ, "การประมาณตารางปริมาณจราจรของจุดเริ่มต้น-จุดปลายทางบนทางพิเศษ โดยใช้ข้อมูลจากระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติและด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย
2023 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, inนายสรวิศ สุภเวชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย ปรีดา, exมณฑิรา ภมรมงคลชัย, "National-scale Level of Service Determining of Urban Streets Using Online Traffic Data", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย
2023 exกุลจิรา จิณะกับ, exผศ.ดร. จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์, exP. Ngamdee, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "TRAFFIC VOLUME FORECAST MODELS WITH HIGH SENSOR DATA UNCERTAINTY", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย
2023 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์, exดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต, exปฏิพล รุจิพัฒนพงศ์, "Determining road surface conditions using smartphone data", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย
2022 exณัฐวุฒิ มณีจันสุข, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุของผิวทางที่ลดการลื่นไถลด้วยการยิงลูกเหล็ก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 24 สิงหาคม 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exจิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง, exศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล, exเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exกร พวงนาค, exจุฑาทิพย์ อาจหาญ, "การประมาณสัดส่วนปริมาณจราจรจุดเริ่มต้น-จุดปลายทางบนทางพิเศษ ด้วยข้อมูลจากระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 , 24 - 26 สิงหาคม 2022, เชียงราย ประเทศไทย
2020 exกรกฎ จันทร์ยวง, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการคาร์แชริ่งในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exจุฑาทิพย์ อาจหาญ, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางยกระดับจากข้อมูลเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exนาย ณรงค์ชัย ศรีขวัญเจริญ, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exวิชภู ปุณสีห์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "การประมาณเวลาการจัดการอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exศุภวิชญ์ ศรเดชา, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการเดินรถรับส่งพนักงานด้วยรถโดยสารไฟฟ้าและรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน กรณีศึกษา: บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2017 exกมลชนก อนุอัน, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการชะลอความเร็วของยานพาหนะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 exจิราลักษณ์ สุทธิธรรม, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์, "การจัดลำดับอุบัติการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของหน่วยกู้ภัย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนพคุณ บุญกระพือ, exศักดิ์ดา พรรณไวย, exสุพัตรา อินทสงค์, "แนวทางการวิเคราะห์สภาพจราจรสาหรับด่านเก็บค่าผ่านทางที่มีระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและแบบอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 exณัฐพล จันทร์แก้ว, exเอกชัย สุมาลี, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนัฐพงษ์ สุตาคำ, "การใช้ข้อมูลจีพีเอส เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจุดอันตราย แบบทันกาล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exสุวิชาญ สุระบาล, exจิราลักษณ์ สุทธิธรรม, "การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการอุบัติการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 และ หมายเลข 9", การประชุมวิชาการครั้งที่ 21 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนพคุณ บุญกระพือ, exสราวุธ จันทร์สุวรรณ, exศักดิ์ดา พรรณไวย, exเจริญวสิษฐ์ สารสัสดีกุล, exสุพัตรา อินทสงค์, "การวิเคราะห์สัดส่วนผู้ใช้ช่องเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติที่เหมาะสม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 21 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exอมรชัย ลีลาขจรจิตร, exสุรนนท์ เยื้อยงค์, "การศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนปลอม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 21 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exสุชาวรรณ ชูณรงค์, exวิทยา ชาติบัญชาชัย, exเตือนใจ ฟูกูดะ, "การพัฒนาแผนที่ความปลอดภัยบนท้องถนนจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล", การประชุมวิชาการครั้งที่ 21 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2015 exไพริน เปลี่ยนไพร, exเอกชัย สุมาลี, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพของป้ายควบคุมช่องจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง", การประชุมเชิงวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exสุรนนท์ เยื้อยงค์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exสุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์, exศรวัฒน์ ชิวปรีชา, "การรับรู้สภาพจราจรบนมอเตอร์เวย์ของศูนย์ควบคุมจราจร:กรณีศึกษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย", การประชุมเชิงวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exฐาฤทธิ์ ส่งแสง, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องในการประมาณระยะเวลาเดินทาง ของรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS", การประชุมเชิงวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exสุรนนท์ เยี้อยงค์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exสุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์, exศรวัฒน์ ชิวปรีชา, "การรับรู้สภาพจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของผู้ขับขี่: กรณีศึกษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 ธันวาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exเอกชัย สุมาลี, exศักดิ์ดา พรรณไวย, exกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exไพริน เปลี่ยนไพร, "การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการของระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, exเอกชัย สุมาลี, exณัฐพล จันทร์แก้ว, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exประพฤทธิ์ ตรีเอนกพินิจ, "การออกแบบและพัฒนาระบบติดตามรถบรรทุกวัตถุอันตรายบนเส้นทางพิเศษ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exเอกชัย สุมาลี, exกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, exณัฐพล จันทร์แก้ว, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exประพฤทธิ์ ตรีเอนกพินิจ, "ระบบตรวจจับอุบัติการณ์สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ใช้เส้นทางพิเศษโดยใช้ข้อมูล GPS ร่วมกับข้อมูลจากระบบ ITS แบบ Real Time", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exเชาวฤทธิ์ บุญช่วย, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "การวัดค่าความเชื่อมั่นของระยะเวลาเดินทางบนทางพิเศษด้วยข้อมูล GPS จากรถบรรทุก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exอัฐพล ปัญญาณธรรม, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ดา พรรณไวย, "การประมาณระยะเวลาการเดินทางโดยพิจารณาถึงผลของความล่าช้าที่ด่านเก็บค่าผ่านทางขาออก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exอัฐพล ปัญญาณธรรม, exเชาวฤทธิ์ บุญช่วย, "การประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางพิเศษด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์วัดสภาพจราจรและอุปกรณ์จีพีเอสติดตามรถขนส่งสินค้า", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exฐาฤทธิ์ ส่งแสง, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองประมาณระยะเวลาเดินทางสำหรับรถโดยสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exปริวัฒน์ รอดนวล, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองประมาณอุบัติเหตุสำหรับทางพิเศษในประเทศไทย", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอัฐพล ปัญญาณธรรม, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ดา พรรณไวย, "การประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางพิเศษด้วยข้อมูลจากระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550007]