Conference

Article
การประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางพิเศษด้วยข้อมูลจากระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอิเล็กทรอนิกส์
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (ISBN: 9789746727884)
Class
ชาติ
Date
8 - 10 พฤษภาคม 2013
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-