แนวโน้มผลงานของอตินุช

Journal

บทความของอตินุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Journal 4
2020 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากใบตะไคร้บ้านและตะไคร้หอมต่อการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้ารูซี่", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ (พิเศษ) 1, มกราคม 2020, หน้า 311-316
2019 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "สารสกัดหยาบจากเศษเหลือเปลือกมะขาม (Tamarindus indica L.) ตะไคร้บ้าน (Cymbopogon citratus Stapf.) และตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus Rendle.) ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa Linn.)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 29-36
2008 inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.อตินุช แซ่จิว, inนายไพร มัทธวรัตน์, "การปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของวัสดุปลูก", วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 4-10
2007 inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.อตินุช แซ่จิว, inนายไพร มัทธวรัตน์, "การเจริญเติบโต ผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารหลักของพริกขี้หนูไทยสองสายพันธุ์", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2007, หน้า 136-143

Conference

การนำเสนอบทความของอตินุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Conference 2
2019 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลทางอัลลีโลพาธีจากเปลือกมะขาม เศษเหลือตะไคร้บ้าน และตะไคร้หอมเพื่อยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The 13th Botanical Conference of Thailand), 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.อตินุช แซ่จิว, inนายไพร มัทธวรัตน์, "การเจริญเติบโต ผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารหลักของพริกขี้หนูไทยสองสายพันธุ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 7 ธันวาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480089]