Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • DEA. (Agricultural Development), Institut National Agronomique, Paris-Grignon, France, 2535
  • Dr.ing (Agricultural Development), Institut National Agronomique, Paris-Grignon, France, 2541

  แนวโน้มผลงานของทิพวัลย์

  Journal

  บทความของทิพวัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year National Journal 4
  2020 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์ ศักยภาพ และแนวทางในการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก: กรณีศึกษาสมุนไพรไทยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 405-418
  2017 exอัจฉรา กริ่งเกษมศรี, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบอาหารท้องถิ่น...ความสัมพันธ์ที่ยึดโยงชุมชนทัพคล้ายกรณีศึกษาชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 153-189
  2015 exณภัทร ประภาสุชาติ, exรศ.ประภาพรรณ อุ่นอบ, exผศ.ธีรเดช ฉายอรุณ, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการประเมินตนเองตามหลักพุทธธรรมของเครือข่ายองค์กรชุมชน", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015
  2015 exอัจฉรา กริ่งเกษมศรี, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการดำรงอยู่ของระบบอาหารท้องถิ่นกรณีศึกษาชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า ---

  Conference

  การนำเสนอบทความของทิพวัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year National Conference 8
  2013 exแววตา ไชยทอง, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาระบบการปลูกข้าวและการพึ่งตนเองของชาวนาหมู่บ้านทุ่งเลน ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3, 9 - 10 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
  2011 inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรุ้งตะวัน จันทรเปารยะ, exนางสาวขวัญเรียม ปันจันทร์, exนายเดชา วิทยาบำรุง, exนายกิตติศักดิ์ จินดาวงค์, exนายสมาน สุปินนะ, exนายทวีโชค อินปัญญา, exนายสมชาย ปัญญา, "การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางกรณีศึกษา : บ้านขุนแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการประจำปี 2554 มูลนิธิโครงการหลวง, 30 พฤศจิกายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2010 exปิยณัฐ ซึ่งบางยาง, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของบ้านหนองแจง ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 3 กรกฎาคม 2010, สงขลา ประเทศไทย
  2009 exพ.อ.พงษ์เทพ ประกอบศุขราษฎร์, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตทางการเกษตรและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ต้นน้ำของชุมชน บ้านหน้าถ้ำ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
  2008 exนางสาวขวัญเรียม ปันจันทร์, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนชาวนาบ้านหนองแจง ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 5 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย
  2007 exนางสาวรัชนี สุขศรีวรรณ, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, "ผลของการสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่นากุ้งร้างต่อความอยู่รอดของเกษตรกร ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมทางวิชาการประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 30 พฤษภาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2007 exนางสาวมธุรส สิริประภาพรรณ, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เพิ่มศักดิื มกราภิรมย์, "กระบวนการปรับเปลี่ยนการทำนาสู่เกษตรกรรมยั่งยืน ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี", การประชุมทางวิชาการประจำปี 2550, 30 พฤษภาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2007 exนางสาวสุณัฐลินี สินพรม, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, "กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรในนาข้าวของกลุ่มเยาวชน ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี", การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 30 พฤษภาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=460042]