Conference

Article
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของบ้านหนองแจง ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Class
ชาติ
Date
3 กรกฎาคม 2010
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-