แนวโน้มผลงานของวาสนา

Journal

บทความของวาสนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year International Journal 5
2016 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอัญชุลี คชชา , inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "DNA FINGERPRINTS OF SESAME VARIETIES DEVELOPED BY THE KASETSART UNIVERSITY SESAME BREEDING PROGRAM, THAILAND", Academy of Agriculture Journal , ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, กันยายน 2016, หน้า 76-79
2010 exRangkadilok, N, exPholphana, N, exMahidol, C, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, exSaengsooksree, K, exNookabkaew, S, exSatayavivad, J, "Variation of sesamin, sesamolin and tocopherols in sesame (Sesamum indicum L.) seeds and oil products in Thailand", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 122, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 724-730
2007 exKebere Bezaweletaw, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Phenotypic Diversity of Ethiopian Finger Millet [Eleusine coracana (L.) Gaertn] in Relation to Geographical Regions as an Aid to Germplasm Collection and Conservation Strategy", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 7-16
2007 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "Combining Ability of Inbred Lines Derived from Quality Protein Maize Populations", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 433-441
2006 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.ชบา จำปาทอง, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Detection of Quality Protein Maize (QPM) using Simple Sequence Repeat (SSR) Markers and Analysis of Tryptophan Content in Endosperm.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 768-774
Publish Year National Journal 1
2007 exKebere Bezaweletaw, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การจัดกล่มทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์ความแปรปรวนขององค์ประกอบสำคัญของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเกษตรของเอธิโอเปียและเอริ เทรีย", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 40-52

Conference

การนำเสนอบทความของวาสนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, "การใช้ไอโซไซม์ในการวิเคราะห์สายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240105]