ผลงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2024

Publish Year International Journal 1
2024 inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, exSrima, S., inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, exDe Jong, H., inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, "Mutation mapping of a variegated EMS tomato reveals an FtsH-like protein precursor potentially causing patches of four phenotype classes in the leaves with distinctive internal morphology", BMC Plant Biology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, เมษายน 2024
Publish Year National Journal 1
2024 inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, "ความสม่ำเสมอขององค์ประกอบทางเคมีของเถ้าชานอ้อยและการประยุกต์ใช้ในงานบล็อกประสาน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 48-60

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2024 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา, inนายสมภพ นาขวัญ, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนายวีรชัย โทบาง, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, "U2T ลาดพร้าวขยายผลสู่ IFRPD – KU", การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ประจำปี 2566, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212014200820032002 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=13]