Person Image

  Education

  • วท.บ. (ประมง) (เกียรตินิยมอันดับ 1) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2530
  • M.Sc. (Environmental Sciences) , Kagawa University , JAPAN, 2534
  • Ph.D. (Environmental Sciences) , Ehime University , JAPAN, 2537

  แน้วโน้มรางวัลของจารุมาศ

  Honor Award

  ประกาศเกียรติคุณ 5 ปีล่าสุด

  Publish Year Honor Award 5
  2009 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"ประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการวิจัย” คณะประมง ประจำปี 2551", , คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 1 2009
  2011 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551-52", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 1 2011
  2013 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 1 2013
  2014 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 1 2014
  2016 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 3
  2016 exอ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์,exดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์,exดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ,exรศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร,exรศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์,exนางสาวขนิษฐา บัวแก้ว,inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบห่วงโซ่อาหารชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำหลังสวนและเขตทะเลใกล้เคียงในจังหวัดชุมพร", รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์), การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 , Jan 29 2016
  2018 exขนิษฐา บัวแก้ว,exรภัชร์ เม่งช่วย,exณิศรา ถาวรโสตร์,inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"ปัญหายูโทรฟิเคชันและวิกฤติการณ์คุณภาพน้ำปัจจุบันของระบบนิเวศปากแม่น้ำในเขตอ่าวไทยตอนใน", รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, , มหาวิทยาลัยพะเยา, Jan 26 2018
  2019 exรภัชร์ เม่งช่วย,exขนิษฐา บัวแก้ว,exวารินทร์ นิ้มสันติเจริญ,inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในรอบ 50 ปี: แนวโน้มและความเสี่ยงด้านอุณหภูมิอากาศต่อทรัพยากรประมง", รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยพะเยา, Jan 25 2019

  แสดงความคิดเห็น

  (0)