Award

Article
อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในรอบ 50 ปี: แนวโน้มและความเสี่ยงด้านอุณหภูมิอากาศต่อทรัพยากรประมง
Award
รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
Branch
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์)
Doner
มหาวิทยาลัยพะเยา
Class
ชาติ
Received
25 มกราคม 2019
Related Link
-