โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 8 15 0 0
2021 การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรด้วยเทคนิคไมโครแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2021 การปรับสภาพเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมครามธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 การเพิ่มมูลค่าของข้าวไรซ์เบอรี่โดยการสกัดสารกลุ่มแอนโทไซยานินและเตรียมให้อยู่ในรูปของไมโครแคปซูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเวชสำอางและโภชนเภสัช หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในชุมชนพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 5 0 0
2015 การกำจัดสารประกอบโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่ หัวหน้าโครงการ โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 0 2 0 0
2014 การสังเคราะห์และปรับปรุงซีโอไลต์ โซเดียมวายสำหรับงานวิเคราะห์สารตกค้างประเภทยาฆ่าแมลง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสบู่น้ำหอมสมุนไพรว่านสาวหลงด้วยเทคโนโลยีอองเฟอราจและการควบแน่นด้วยไอน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
2018 พัฒนาแผ่นปิดแผลเพื่อระงับความเจ็บปวดและหยุดเลือดโดยซีโอไลต์ที่หุ้มเกาลินและแคปไซซิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0