การสังเคราะห์และปรับปรุงซีโอไลต์ โซเดียมวายสำหรับงานวิเคราะห์สารตกค้างประเภทยาฆ่าแมลง

Publish Year International Journal 3
2017 exดร.ประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exรศ.ดร.รจนา บุระคำ, "Dispersive solid-phase extraction using polyaniline-modified zeolite NaY as a new sorbent for multiresidue analysis of pesticides in food and environmental samples", TALANTA, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า 651- 661
2016 exปวีณา สาลีแสง, exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exดร.รจนา บุระคำ, "Vortex-Assisted Dispersive Micro-Solid Phase Extraction Using CTABModified Zeolite NaY Sorbent Coupled with HPLC for the Determination of Carbamate Insecticides", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 64, ฉบับที่ 10, มีนาคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 2145-2152
2015 exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exดร.รจนา บุระคำ, "An On-line Admicellar SPE-HPLC System Using CTAB-Modified Zeolite NaY as Sorbent for Determination of Carbamate Pesticides in Water", Chromatographia, ปีที่ 78, ฉบับที่ 21-22, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1327-1337
Publish Year International Conference 2
2015 exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exรจนา บุระคำ, "Hemimicellar/admicellar sorbent and its application for on-line analysis of pesticides", โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว. ครั้งที่ 108 TRF Seminar Series in Basic Research CVIII: “Analytical Science: Past, Present and Future”, 14 มกราคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exนางสาวประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exผศ.ดร.รจนา บุระคำ, "An On-line SPE-HPLC System Using Surfactant-modified Zeolite NaY as Sorbent for Carbamate Pesticides in Environmental Water", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014 ), 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exรจนา บุระคำ, "HPLC DETERMINATION OF MULTI-CLASS PESTICIDES AND THEIR ADSORPTION ON POLYANILINE-COATED ZEOLITE NaY", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท 40), 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย