Person Image

  Education

  • Doctor of Marine Science (Applied Marine Biosciences), Tokyo University of Marine Science and Technology, ญี่ปุ่น, 2554
  • Ms.C. (Food Science and Technology), Tokyo University of Marine Science and Technology, ญี่ปุ่น, 2551
  • Bs.C. (Food Technology), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2018 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและกระบวนการโม่ต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 9 5 0 0
  2017 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 0 1 0 0
  2015 ผลของกระบวนการปรับสภาพและการทำแห้งต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ทำจากกระดูกปลาแซลมอน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย รางวัลนักวิจัยซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี 4 0 0 0
  2013 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย รางวัลนักวิจัยซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี 2 3 0 0
  2012 การปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติของฟิล์มเจลาตินที่ใส่สารต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2012 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย รางวัลนักวิจัยซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 0 0 0
  2019 นวัตกรรมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากของเหลือใช้จากปลาเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2019 ผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 นวัตกรรมการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2018 ชุดโครงการ: ชุมชนต้นแบบผู้ผลิตโปรตีนนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 ผลิตภัณฑ์โอโวฟิชโปรตีนสูงจากแหล่งไข่ขาวและเนื้อปลา หัวหน้าโครงการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสูตรและกระบวนการทำขนมอบกรอบโปรตีนสูงจากเนื้ออกไก่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางโดยใช้สารละลายกรดและด่าง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 0 0 0
  2016 โครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ"เครือข่ายนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ" ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2015 การสลายตัวของกล้ามเนื้อหลังการเชือดที่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0