การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร

Publish Year International Journal 4
2019 exNampuak, C., inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Okra mucilage powder: a novel functional ingredient with antioxidant activity and antibacterial mode of action revealed by scanning and transmission electron microscopy", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
2016 exนางเยาวพา ความหมั่น, exMahisanunt, B, exMatsukawa, S., inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Electrostatic Interaction between Lysolecithin and Chitosan in Two-Layer Tuna Oil Emulsions by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy", Food Biophysics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 165-175
2015 exYaowapa Kwamman, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Influence of Oil Load and Maltodextrin Concentration on Properties of Tuna Oil Microcapsules Encapsulated in Two-Layer Membrane", Drying Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 7, เมษายน 2015, หน้า 854-864
2014 exNattapong Prichapan, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Factor affecting the properties of water-in-oil-in-water emulsions forencapsulation of minerals and vitamins", Songklanakarin J. Sci. Technol., ปีที่ 36, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 651-661