การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร

Publish Year International Journal 3
2021 exTung Thanh Vuong, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of pH on binding mechanisms of anthocyanins from butterfly pea flower (Clitoria ternatea) with whey powder and whey protein isolate", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1-12
2019 inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศรันย์รัตน์ อัสโม, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exดร.กมลวรรณ อิศราคาร, "Alkali-treated starches as a new class of templates for CaCO3 spherulite formation: experimental and theoretical studies", Journal of Crystal Growth, ปีที่ 522, ฉบับที่ 15, กันยายน 2019, หน้า 45-52
2016 exRahman Mazumder, M.A., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Genistein as antioxidant and antibrowning agents in in vivo and in vitro: A review", Biomedicine and Pharmacotherapy, ปีที่ 82, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 379-392
Publish Year International Conference 2
2015 exKamolwan Israkarn, exLa-ongdao Wongekalak , inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) mucilage and its effect on cooked rice-okra bolus formation", FSDH 2015 Conference: Food Structures, Digestion and Health , 28 - 30 ตุลาคม 2015, Wellington นิวซีแลนด์
2013 exภาษิต เลิศพัชรศิริกุล, exกมลลักษณ์ แดงโสภณ, exSuchirat Sakuanrungsirikul, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of dairy ingredients and sucrose on pasting characteristics of purple yam (Dioscorea alata L.) flour", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 exนวรัตน์ ธนทวีธรรม, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อแบบแผนของโปรตีนมะพร้าวในน้ำกะทิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนและสารลดแรงตึงผิวต่อความคงตัวของกะทิสเตอริไลซ์", The 51st Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม 2013 - 31 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย