การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร

Publish Year International Journal 4
2021 exDewi Cakrawati, exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of steam-cooking on (poly)phenolic compounds in purple yam and purple sweet potato tubers", Food Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 330-336
2020 exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Profiling Anthocyanins in Thai Purple Yams (Dioscorea alata L.)", International Journal of Food Science, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 exDas, P.C., exIslam, M.A., exHossain, M.M., exMd. Fahad Jubayer, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exRanganathan, V.T. , exMazumder, M.A.R., "The roles of soy soluble polysaccharide on the emulsion stability against simulated gastric conditions and food complexes - a review", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
2016 exMd. Anisur Rahman Mazumder, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "A review on nutrient quality of soymilk powder for malnourished population", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016, หน้า 600-606
Publish Year National Conference 1
2017 exธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตเนยมะพร้าวและโปรตีนมะพร้าวเข้มข้นจากกะทิสด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย