Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2021 การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดป่า (Ganoderma spp. และ Lentinus spp.) และการนำวัสดุเพาะที่ใช้แล้วไปพัฒนาเป็นคอมโพสิตบอร์ดที่มีมูลค่าสูงขึ้น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การค้นหาและการดัดแปลงบริเวณการเกิดเอ็นไกลโคซิเลชั่นของโปรตีนบนผิวเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ส่งเสริมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 บทบาทของเอ็นไกลโคซิเลชั่นของโปรตีนบนผิวเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในการเกิดกระบวนการออโตฟาจี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโปรตีนทั้งหมดในวิถีออโตฟาจีเมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 ผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออโตฟาจี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 5 15 0 0
  2019 ผลของสารสกัดจากเห็ดหัวลิงในการต้านการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 0 0 0 0
  2018 ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากว่านหอมแดง หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การค้นหาและการดัดแปลงบริเวณการเกิดเอ็นไกลโคซิเลชั่นของโปรตีนบนผิวเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ส่งเสริมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 บทบาทของเอ็นไกลโคซิเลชั่นของโปรตีนบนผิวเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในการเกิดกระบวนการออโตฟาจี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์โปรตีนในวิถีออโตฟาจีโดยเทคนิคโปรติโอมิกซ์เมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 บทบาทของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออโตฟาจีในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากนโยบายกระตุ้นส่งเสริมการขอตำแหน่งศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 1 0 0
  2014 บทบาทของยีน IGF1R ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 1 0 0
  2014 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน IRGM กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 1 0 0
  2014 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีนในวิถีออโตฟาจีกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2013 ผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออโตฟาจี หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ScRF คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีนในวิถีออโตฟาจีกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 ผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออโตฟาจี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ (Pre-proposal Research Fund (PRF-phase II)) 0 0 0 0
  2012 ความสัมพันธ์ของยีนอินเตอร์ลิวคิน-28 ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. 1 1 0 0
  2012 ผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออโตฟาจี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออโตฟาจี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 บทบาทของยีน IFNAR1 ในการเกิดโรคและการดำเนินโรคของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2011 การศึกษาหน้าที่ของยีนในวิถีออโตฟาจีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนของไวรัสตับอักเสบบี หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 บทบาทของกลุ่มยีน class II cytokine receptor ในการเกิดโรคและการดำเนินโรคของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 2 0 0
  2018 โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2018 โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 บทบาทของกระบวนการออโตฟาจีในโรคมะเร็งตับที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ภายใต้แผนงานวิจัย : พยาธิกำเนิดระดับโมเลกุลของโรคมะเร็งตับที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : บทบาทของวิถีสัญญาณนอทช์และออโตฟาจี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2011 ผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออโตฟาจี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0