ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีนในวิถีออโตฟาจีกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

Publish Year International Journal 1
2017 exSuthida Wisetsathorn, exVarangkana Tantithavorn, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, exThammakorn Saethang, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Gene polymorphisms of autophagy machinery and the risk of hepatitis B virus-related hepatocellularcarcinoma in a Thai population", ScienceAsia, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017, หน้า 362-368
Publish Year International Conference 3
2016 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exVarangkana Tantithavorn, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, "ATG16L1 gene polymorphism associated with chronic hepatitis B virus infection in a Thai population", The International Congress of Immunology (ICI) 2016, 21 - 26 สิงหาคม 2016, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 exArpaporn Chuenrattanatrakul, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Association study of PI3KC3 and ATG5 genes with chronic hepatitis B virus infection", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 ex Nopadol Precha, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Association study of autophagy related genes 5 (ATG5) with chronic hepatitis B virus infection", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย