ผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออโตฟาจี