การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโปรตีนทั้งหมดในวิถีออโตฟาจีเมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี