บทบาทของกระบวนการออโตฟาจีในโรคมะเร็งตับที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ภายใต้แผนงานวิจัย : พยาธิกำเนิดระดับโมเลกุลของโรคมะเร็งตับที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : บทบาทของวิถีสัญญาณนอทช์และออโตฟาจี

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exAreerat Kunanopparat, "Autophagy related protein 9A increase in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma and therole in apoptosis", World Journal of Hepatology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1367-1371
2016 exAreerat Kunanopparat, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exTanapat Palaga, exPisit Tangkijvanich, exBoonchoo Sirichindakul, exNattiya Hirankarn, "Increased ATG5-ATG12 in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma and their role in apoptosis", WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, ปีที่ 22, ฉบับที่ 37, ตุลาคม 2016, หน้า 8361-8374
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exAreerat Kunanopparat, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, exThammakorn Saethang, "Autophagy-related gene 12 (ATG12) and the survival of hepatitis B virus - associated hepatocellular carcinoma", EACR Conference Series “Defence is the Best Attack: Immuno-Oncology Breakthroughs”, 9 - 11 ตุลาคม 2017, Bacelona ราชอาณาจักรสเปน