การวิเคราะห์โปรตีนในวิถีออโตฟาจีโดยเทคนิคโปรติโอมิกซ์เมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

Publish Year International Conference 2
2018 exJiaranai Peantum, exAreerat Kunanopparat , exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Decreased expression of BID pro-apoptotic molecule in hepatitis B virus infected-liver cancer cells and interaction with autophagy-related protein 16-1", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44) , 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exJ. Peantum, exA. Kunanopparat, exN. Hirankarn, exP. Tangkijvanich, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Expression profiles of Bid in Hepatitis B Virus infection", The 3rd Inter-Academia Asia Conference (IAA), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, Chennai สาธารณรัฐอินเดีย