การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน IRGM กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

  • ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

  • inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์,exSupakit Najarern

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2015 exSupakit Najarern, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน IRGM กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย