Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 2 0 0
  2021 การพัฒนาหลักสูตรการกำหนดและออกแบบแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2021 โครงการพัฒนาคุณสมบัติสำหรับนักวิจัยสู่การปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากล หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหารงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การประยุกต์การเรียนรู้โดยการใช้การออกแบบเป็นฐานในการสอนสาขานวัตกรรมการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2013 การศึกษาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรและความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนากลไกการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2010 การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 34 Project 4 3 0 0
  2022 โครงการศึกษาความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉินเพื่อรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2021 โครงการการจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉินเพื่อรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2019 โครงการออกข้อสอบคัดเลือกหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ปีการศึกษา 2562 หัวหน้าโครงการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 0 0 0 0
  2019 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และประยุกต์ใช้ Information Technology for Smart Agriculture หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2019 โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0
  2019 โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ (แหล่งที่มีน้ำพุร้อน) หัวหน้าโครงการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2561 หัวหน้าโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2018 รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต หัวหน้าโครงการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2560 หัวหน้าโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะภาษา (การอ่าน เขียน) และการคิด (วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์)ผ่านการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา สำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2017 การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน และการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2559 หัวหน้าโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2016 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (2) หัวหน้าโครงการ กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล และปัจจัยความสำเร็จของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2016 การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2558 หัวหน้าโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2015 แนวทางการรับรองมาตรฐานข้าวเฉพาะถิ่นของกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 เพื่อใช้ในการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
  2014 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2557 หัวหน้าโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2014 พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย รัฐบาลญี่ปุ่น 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและประเมินความพึงพอใจต่อสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุของ อสมท. ประจำปี 2556 หัวหน้าโครงการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2012 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2012 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 0 0 0
  2011 การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวางแผนชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2011 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนารูปแบบการถอดความรู้ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 0 0 0 0