การประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ