การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014