โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะภาษา (การอ่าน เขียน) และการคิด (วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์)ผ่านการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา สำหรับประเทศไทย