พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ, "กระบวนการจัดการความรู้", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 2559, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016