Person Image

  Education

  • วท.ม. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด. โรคพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 8 0 0
  2017 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 3 18 0 0
  2021 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมและเทคโนโลยีในการผลิตข้าวโพดเพื่อใช้ผลิตต้นข้าวโพดสดและข้าวโพดหมักสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาความรุนแรงและความต้านทานสารเคมีของเชื้อรา Exserohilum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดและการจัดการโรคโดยใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในเขตภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวโพดในฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การศึกษาการระบาดและการถ่ายทอดโรคของแบคทีเรียในข้าวโพดและการจัดการโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2015 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2012 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
  2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพlสูงในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 2 0 0
  2017 การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด หัวหน้าโครงการ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 0 0 0 0
  2017 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่เกษตรกร ปีเพาะปลูก 2559/2560 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ 0 0 0 0
  2016 การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 1 0 0
  2016 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดในช่วงฤดูปลายฝนและฤดูแล้งในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคของข้าวโพด หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2015 รูปแบบระบบการปลูกพืชเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท พงษ์เพชร คอปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวเพื่อผลผลิตและน้ำมันสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0