การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2018 exWikanda Prathumyot, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Responses of sago palm under water deficiency condition", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2018, หน้า 1679-1684