การวิเคราะห์เปรียบเทียบหน้าที่ของยีนของกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในข้าวโพดและถั่วเหลืองต้นปกติและเป็นโรคด้วยเทคนิค functional metagenomics