Person Image

  Education

  • ปร.ด. (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ActinAg-GenomicsAggressivenessAlternaria brassicicolaanaerobic respirationAntagonistic activityAnthracnoseArc dischargearc dischargesArid landartificial ageingAspergillusAtmospheric humidityAtmospheric pressureEnvironmentally friendlyEtchingethanolExserohilum turcicumFiber optic sensorsFlow controlFringe fieldfungicide resistanceFungicidesFusion 5 paperGas liquidsGas/liquid interfacegas?liquid interface plasma (GLIP)gas?liquid interfacial plasmagas-liquid interfacial plasmaGerminationGold nanoparticleGold NanoparticlesGreen technologyHealth risksOryza sativa L.pathogenPathogen controlPCRPhase interfacesPhytobiomesPlant growth promoting rhizobacteriaPlant microbiomesPlasma applicationsPlasma treatmentplasma-activated water (PAW)Polymerase chain reactionProteinsReactive oxygen and nitrogen speciesRice (Oryza sativa L.)Rice seedSeedseed coatingseed disinfectionSeed primingseed treatmentSilica nanoparticlesSilica SphereSoil biological fertilitySpecies-specificprimersspore morphologysterilizationstored mRNA levelSurface functionalizationSurface wettabilitySustainable farmingWaste to fungicideWaste utilizationWater absorptionWettingXanthomonas campestris pv campestris (Xcc)Zea maysกะหล่ำการคลุกเมล็ดการควบคุมโรคพืชการคายประจุไฟฟ้าการเคลือบเมล็ดการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวการลดความชื้นข้าวข้าวโพดความต้านทานต่อสารเคมีความรุนแรงคุณภาพเมล็ดพันธุ์จุลินทรีย์ชุดตรวจวัดเชื้อราก่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดเชื้อราสาเหตุโรคพืช ดีเอ็นเอถั่วเหลืองเทคโนโลยีพลาสมาเย็นใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลาสมาเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์พริกโรคใบจุดโรคเมล็ดพันธุ์โรคแอนแทรกโนสสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

  Interest

  เชื้อราสาเหตุโรคพืช , โรคเมล็ดพันธุ์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Diversity of Colletotrichum spp. isolated from chili pepper fruit exhibiting symptoms of anthracnose in ThailandSuwannarat S., Steinkellner S., Songkumarn P., Sangchote S.2017Mycological Progress
  16(7),pp. 677-686
  16
  2Ethanol production and mitochondrial-related gene expression of maize (Zea mays) seed during storageChaengsakul C., Chaengsakul C., Chaengsakul C., Onwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Kongsil P., Suwannarat S.2019Journal of Integrative Agriculture
  18(11),pp. 2435-2445
  8
  3Biocontrol efficacy of endophytic Trichoderma spp. in fresh and dry powder formulations in controlling northern corn leaf blight in sweet cornLimdolthamand S., Songkumarn P., Suwannarat S., Jantasorn A., Dethoup T.2023Biological Control
  181
  7
  4Electrohydraulic Streamer Discharge Plasma-Enhanced Alternaria brassicicola Disinfection in Seed SterilizationSuwannarat S., Thammaniphit C., Srisonphan S.2021ACS Applied Materials and Interfaces
  6
  5Assessment on Drought Stress Resistance, Salinity Endurance, and Indole Acetic Acid Production Potential of Dryland-Isolated BacteriaSukorini H., Putri E.R.T., Ishartati E., Sufianto S., Setyobudi R.H., Huu N.N., Suwannarat S.2023Jordan Journal of Biological Sciences
  16(1),pp. 137-147
  6
  6Effect of dielectric barrier discharge plasma on rice ( Oryza sativa L.) seed hydration and hygroscopicityRongsangchaicharean T., Ruangwong K., Onwimol D., Tephiruk N., Suwannarat S., Srisonphan S.2022Journal of Physics D: Applied Physics
  55(36)
  5
  7Effect of Cold Plasma on Alternaria Brassicicola Morphology and Seed GerminationsThammaniphit C., Suwannarat S., Ruangwong K., Srisonphan S.20202020 8th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2020
  3
  8Identification and detection of chili anthracnose using three new species-specific PCR primersOsman Abdelrazig A., Suwannarat S., Rijiravanich P., Surareungchai W.2020European Journal of Plant Pathology
  158(2),pp. 571-582
  3
  9Localized Electric Field Roles in Nonthermal Corona Plasma for Surface FunctionalizationRuangwong K., Thammaniphit C., Suwannarat S., Kanokbannakorn W., Srisonphan S.20202020 8th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2020
  1
  10Development of species-specific primers and highly sensitive duplex ddPCR assay for the identification and detection of chili anthracnoseAbdelrazig A.O., Siriyod N., Suwannarat S., Rijiravanich P., Surareungchai W.2021European Journal of Plant Pathology
  1
  11Biodiesel Industrial Waste based on Jatropha curcas as a Fungicide to Control Fusarium oxysporum and Alternaria solaniSukorini H., Erni Widyastuti D., Kurniawati D., Suwannarat S., Mel M., Mel M., Hendroko Setyobudi R.2023E3S Web of Conferences
  374
  0
  12Electrohydraulic Discharge Induced Gas-Liquid Interface Plasma for Seed Priming in HydroponicsTephiruk N., Ruangwong K., Suwannarat S., Kanokbannakorn W., Srisonphan S.2023IEEE Access
  11,pp. 124634-124642
  0
  13Detection of DNA using gold nanoparticle-coated silica nanoparticlesAbdelrazig A.O., Rijiravanich P., Suwannarat S., Surareungchai W., Surareungchai W., Somasundrum M.2024Analytical Biochemistry
  686
  0
  14Disinfection Efficacy of Electrohydraulic Discharge Plasma against Xanthomonas campestris pv campestris: A Sustainable Seed Treatment ApproachSuwannarat S., Tephiruk N., Sunan S., Ruangwong K., Srisonphan S.2023ACS Applied Bio Materials
  0