ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AggressivenessAlternaria brassicicolaAntagonistantagonistic yeastsanthracnoseantifungal activityAscomycetesBacillus subtilisbacterial citrus cankerbacterial spotBacterial wiltBacterial wilt diseaseBiocontrolbiocontrol agentbiocontrol agentsbioformulationBiofumigationBiological controlbiological control agentBipolaris oryzaeBotanical fungicidesBotryodiplodia theobromaeBrassica speciesBrown spotCandidatus Liberibacter asiaticusCarica papayaCassavaCassava pulpCeratorhiza oryzae-sativaeCitrus greeningColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum musaecoprophilous fungicrude extractculture filtrateDetectiondisease severitydistributiondiversityELISAeucalyptus diseasesfungicideGarcinia mangostanaGraphium sp.guavainduced resistanceInduced systemic resistanceMangomarine fungiMeloidogyne incognitaMolecular Plant PathologyPCRPhomopsis sp.plant disease managementPlant Pathogenic FungiRalstonia solanacearumriceroot-knot diseaseroot-knot nematoderoot-knot nematodestaxonomyTomatoVegetable diseasesการเกิดโรคการควบคุมการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการงอกของสปอร์การป้องกันกำจัดโรคพืชแก้วมังกรข้าวข้าวโพดความหลากหลายจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เชื้อราเชื้อราโรงเก็บเชื้อราสาเหตุโรคพืชถั่วเหลืองทุเรียนใบจุดกล้วยมะม่วงมันฝรั่งมันสำปะหลังรังสีอินฟราเรดราทะเลราเอนโดไฟท์โรคใบจุดนูนถั่วเหลืองโรคผลเน่าโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โรคเมล็ดพันธุ์โรคหลังการเก็บเกี่ยวโรคแอนแทรคโนสลองกองสารสกัดหยาบจากพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไส้เดือนฝอยรากปมไส้เดือนฝอยศัตรูพืชอาหารปลอดภัยแอนแทรคโนส

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

E-Mail: agromj@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8044

ดร. สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agrsupot@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8044


Persons (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

buncha.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-1026ต่อ1298

Avata

ดร. สรินนา อ่ำรุ่ง

sarinna.u@nontri.ku.ac.th, โทร. 025791026


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 130 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 142 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 91 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 22 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 88 โครงการ)
 • ทุนนอก 154 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 629 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 367 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 262 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)
 • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 169 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 161 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 49 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 35 รางวัล)