ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

anthracnoseantifungal activityAscomycetesBiocontrolBiofumigationBiological controlBipolaris oryzaeCarica papayaCassavaCitrus greeningColletotrichum gloeosporioidescrude extractculture filtrateDetectiondistributiondiversityELISAeucalyptus diseasesGraphium sp.guavainduced resistanceinduced systemic resistanceMangomarine fungiMeloidogyne incognitaPCRPhomopsis sp.plant disease managementPlant Pathogenic FungiRalstonia solanacearumriceroot-knot diseaseroot-knot nematoderoot-knot nematodestaxonomyTomatoการควบคุมการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการงอกของสปอร์การป้องกันกำจัดโรคพืชแก้วมังกรข้าวข้าวเปลือกข้าวโพดความหลากหลายจุลินทรีย์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีวภัณฑ์ชีวโมเลกุลชีววิธีเชื้อราเชื้อราโรงเก็บเชื้อราสาเหตุโรคพืชถั่วเหลืองถั่วเหลืองฝักสดทุเรียนเทมเปอร์ริ่งใบจุดกล้วยใบจุดสีน้ำตาลประสิทธิภาพปลอดโรคใบขาวผลเน่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมโรคพืชพริกพังงาพืชมะม่วงมันสำปะหลังเมล็ดข้าวยี่โถยูคาลิปตัสรังสีอินฟราเรดราทะเลราที่เจริญในทะเลราปฏิปักษ์รามูลสัตว์ราเอนโดไฟท์โรคใบจุดนูนถั่วเหลืองโรคผลเน่าโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โรคเมล็ดพันธุ์โรครากปมโรคหลังการเก็บเกี่ยวโรคแอนแทคโนสโรคแอนแทรคโนสลองกองสัณฐานวิทยาสารพิษจากเชื้อราสารสกัดหยาบจากพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไส้เดือนฝอยรากปมไส้เดือนฝอยศัตรูพืชอาหารปลอดภัยอาหารเลี้ยงเชื้ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแอนแทรคโนส

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 3 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 132 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 63 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ)
 • ทุนนอก 152 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 527 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 282 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 245 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 155 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 147 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 45 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 32 รางวัล)