การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มประชากรราในระบบการเกิดโรคของข้าวโพดและถั่วเหลืองด้วย metagenomics sequencing